Jeugdplan kledingfonds

Omdat de sponsoring van de jeugdteams terugloopt, is er in de algemene ledenvergadering van seizoen 2016-17 besloten om het jeugdplan kledingfonds in het leven te roepen. Dit wordt in 2 jaar geleidelijk ingevoerd, door in te beginnen in seizoen 2017-18 met € 10,00 en in seizoen 2018-19 met € 20,00)

Alle VV Kwadijk jeugdteams (jongens & meisjes) worden voorzien van VV Kwadijk tenues, bestaande uit een shirt en een broek.

De VV Kwadijk Jeugdplan kleding wordt in bruikleen afgegeven aan de jeugdleden en de vereniging vraagt een geringe financiële tegenprestatie, namelijk de huur van € 20,00 per set Jeugdplan kleding per seizoen. De kosten van het aanschaffen van VV Kwadijk tenues liggen echter aanzienlijk veel hoger. Extra sponsoren, die een bedrag in deze Jeugdplanpot willen doneren, zijn dus van harte welkom!

Bent u die mogelijk geïnteresseerde sponsor, laat een bericht achter op jeugdcommissie@vvkwadijk.nl en wij nemen contact met u op!

Hoe werkt VV Kwadijk Jeugdplan kleding?

De VV Kwadijk Jeugdplan kleding wordt begin van elk voetbalseizoen in bruikleen afgegeven aan de jeugdleden en de vereniging vraagt daarvoor een geringe financiële tegenprestatie, namelijk de huur van € 20,00 per set Jeugdplan kleding per seizoen. De aanschafkosten van een VV Kwadijk shirt en broekje liggen aanzienlijk hoger en rekening houdende door slijtage met een gemiddelde levensduur van de Jeugdplan kleding van 3 jaar kost deze faciliteit de vereniging geld, Heel veel geld………..!!

Om de kosten in het gareel te houden zijn enkele afspraken over het gebruik van de Jeugdplan kleding noodzakelijk, namelijk

Voorwaarden gebruik Jeugdplan kleding

Om gebruik te kunnen maken van de VV Kwadijk Jeugdplan kleding dient het VV Kwadijk lid aan alle verplichtingen te hebben voldaan. De contributie en eventuele andere financiële verplichtingen moeten aan de vereniging zijn voldaan. 

De in bruikleen gestelde Jeugdplan kleding mag uitsluitend op wedstrijddagen en/of wedstrijdavonden binnen de “normale” uren worden gebruikt. 

De in bruikleen gestelde Jeugdplan kleding mag niet worden gebruikt voor privé doeleinden, tijdens schoolactiviteiten en/of trainingsactiviteiten. 

Elke spe(e)l(st)er dient de Jeugdplan kleding correct en zorgvuldig te onderhouden en te gebruiken. Eventuele beschadigingen, welke niet het gevolg zijn van “normaal gebruik” (*), wordt in rekening gebracht aan het betreffende lid tot ten hoogste van de vervangingskosten van het beschadigde. 

(*)          Onder “beschadigingen als gevolg van normaal gebruik”  wordt verstaan:

slijtage die kan optreden tijdens wedstrijden. Extreme slijtage veroorzaakt door gebruik buiten wedstrijddagen en/of wedstrijdavonden (de normale uren), verfvlekken e.d. vallen hier niet onder en zodanig beschadigde goederen zullen volledig worden berekend.

In geval van non-activiteit heeft spe(e)l(st)er na twee kalenderweken geen aanspraak meer op het in bruikleen gestelde Jeugdplan kleding door vereniging. 

Tijdens de uitgifte van de Jeugdplan kleding dient naast de betaling van de huur ad € 10,00 door de ouder/verzorger van het VV Kwadijk lid een bruikleenovereenkomst te worden ondertekend. In de bruikleenovereenkomst worden de gestelde voorwaarden voor het gebruik van de VV Kwadijk Jeugdplan kleding bekrachtigd. De VV Kwadijk Jeugdplan kleding wordt alleen verstrekt na ondertekening van de bruikleenovereenkomst. 

De bruikleenovereenkomst is te allen tijde door de vereniging opzegbaar zonder dat daarvoor een opzegtermijn in acht genomen hoeft te worden.

 
Retourneren Jeugdplan kleding

De bruikleenovereenkomst eindigt automatisch einde van elk voetbalseizoen (zomer). Inlevering van de in bruikleen gestelde Jeugdplan kleding geschiedt individueel op een nader gestelde datum en tijdstip door vereniging einde van het seizoen in de kantine van VV Kwadijk. Enig mogelijk retentierecht wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

Mocht een lid het VV Kwadijk lidmaatschap tijdens het voetbalseizoen beëindigen (b.v. door verhuizing), dan is opheffing van het lidmaatschap alleen mogelijk na inlevering van de in bruikleen gestelde VV Kwadijk Jeugdplan kleding. In dergelijke uitzonderlijke gevallen kan contact opgenomen worden met onze jeugdcommissie.

Bij het onverhoopt niet inleveren van de in bruikleen gestelde Jeugdplan kleding, als gesteld in de bruikleenvoorwaarden, ontvangt spe(e)l(st)er een factuur ter hoogte van de nieuwwaarde van betreffende kleding inclusief administratiekosten. De factuur dient binnen 2 weken aan vereniging te zijn voldaan. Na overschrijding van die termijn zal vereniging tot incassering via een incassobureau overgaan. De daaruit voortvloeiende meerkosten zijn voor rekening van de spe(e)l(st)er.