Privacy-verklaring

Privacy Statement VV Kwadijk

VV Kwadijk, gevestigd te Kwadijk, geregistreerd bij de KVK onder nummer : 40624033, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in de privacyverklaring.

Contactgegegevens :

Adres : Reinoud van Brederodestraat 9, 1471 CN te Kwadijk
Telefoon : 0299-621684
Website : www.vvkwadijk.nl

Persoonsgegevens, die wij verwerken :

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummers
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• Nummer + soort legitimatiebewijs

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar, worden alleen verwerkt met toestemming van ouders/voogd.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens ?

VV Kwadijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen :
• Het registreren als lid van de vereniging
• Voor het innen van de contributies
• Het lid te kunnen bellen of te e-mailen indien nodig

Geautomatiseerde besluitvorming.
VV Kwadijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die ( aanzienlijke ) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of-systemen, zonder dat daar een mens ( bv. Een bestuurslid van VV Kwadijk ) tussen zit.

VV Kwadijk gebruikt het volgende computerprogramma.

Sportlink :
Dit is het systeem dat door de KNVB gebruikt wordt en dient voor de ledenadministratie en daarmee ook registratie bij de KNVB. Ook de gegevens van sponsors en relaties worden verwerkt in Sportlink.

Bewaartermijn persoonsgegevens :
VV Kwadijk bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden :
VV Kwadijk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en de KNVB of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven, die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VV Kwadijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen :
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VV Kwadijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw gegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar htiepel@chello.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage etc. door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak op deze kopie uw pasfoto, MRZ ( Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk ( proberen binnen 3 weken ) op uw verzoek.
Houdt u er wel rekening mee, dat het verwijderen van uw persoonsgegevens betekent, dat u geen lid meer kan zijn van VV Kwadijk.
VV Kwadijk wil u er tevens op wijzen, dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Nationale Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link : https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

VV Kwadijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, meldt dit dan via htiepel@chello.nl