Meldplicht datalekken

Protocol Meldplicht Datalekken.

Inleiding :

Bij een datalek zijn de persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking. Het kan gaan om een kwijtgeraakte USB-stick of een gestolen laptop met persoonsgegevens, maar ook om een inbraak in een datasysteem of per ongeluk verstrekte toegang tot gegevens aan personen of instanties, die daartoe geen toegang zouden mogen hebben. Het verzenden van een e-mail aan een adressenbestand waarin alle e-mailadressen voor iedereen zichtbaar zijn is ook al een datalek.
Als sprake is van een ernstig datalek, dan zijn we verplicht om dit te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en soms ook aan de betrokkenen.
Om te zorgen voor een eenduidig beleid en om te voorkomen, dat datalekken, die wel gemeld hadden moeten worden, niet gemeld worden en dat datalekken die niet gemeld hadden moeten worden, wel gemeld worden, heeft VV Kwadijk ervoor gekozen de meldingen centraal te laten verlopen via het meldpunt datalek VV Kwadijk.

Het meldpunt datalek VV Kwadijk ligt bij de ledenadministratie.

• Harry Tiepel

De meldingen kunnen worden ingediend bij :
VV Kwadijk, 06-50417943 of htiepel@chello.nl

Het protocol :

• Onmiddellijk nadat een ( bestuurs ) lid ontdekt of ter ore komt dat sprake kan zijn van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens binnen VV Kwadijk, meldt hij/zij dat aan het meldpunt datalek VV Kwadijk.
• Het meldpunt datalek VV Kwadijk beslist of sprake is van een ( mogelijk ) datalek en of dit ( mogelijke ) datalek moet worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of bij betrokkenen.
• Het meldpunt datalek VV Kwadijk draagt zorg voor de melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkenen. Het is het ( bestuurs ) lid niet toegestaan om het ( mogelijke ) datalek zelf aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkenen te melden.
• Als het ( bestuurs ) lid het niet eens is met de beslissing van het meldpunt datalek VV Kwadijk het ( mogelijke ) datalek wel-of niet te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkenen, dan kan hij zich richten tot het hoofdbestuur van VV Kwadijk.