Algemene ledenvergadering 2017

Algemene ledenvergadering v.V. Kwadijk
Notulen : Maandag 13 november 2017

 

Aanwezig bestuur: Eric Binkhuysen, Alex Eilers, Jan Zijp, Damanja Visser, Elmar Hooyer, Afwezige bestuur: Patricia Visser, Robert de Bruin
Aanwezige leden : Jacob-Jan Zijp (3e), Harry Tiepel (Ledenadministratie), Jannie Eilers (kantine), Brigit vd Wal (kascommisie), Tidde Koster (Jeugdbestuur)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen van harte welkom

2. Vaststelling agenda
De agenda wordt in een gewijzigde volgorde behandeld.

3. Mededelingen
– Bestuur flink gewijzigd, goede samenwerking geweest. Ook de commissies gewijzigd/uitgebreid met succes. Jeugdcommissie goed gevuld. Toch ook gedurende het seizoen enige wisselingen en er is meer aandacht nodig voor sponsoring en voor vrijwilligers
– Gestart met vrijwilligersplan inclusief afkoopregeling. Gedeeltelijk succes, en wordt verbeterd
– Gestart met kledingfonds. Alleen nog voor de jeugd, maar wordt uitgebreid naar senioren
– Nieuw trainersteam voor de selectie gestart. Helaas is de samenwerking al in de eerste maanden gestrand en hebben we het eerste uit de competitie moeten halen. Het trainersteam is vervolgens op zoek gegaan naar oplossingen voor het nieuwe seizoen. Inmiddels spelen we met een zaterdagselectie van 2 teams.
– Robin Keyser is geslaagd voor zijn TC3 examen en is nu formeel onze selectie trainer
– Bij de jeugd veel uitdagingen geweest rondom verdeling van spelers over teams en inzet van coaches en trainers. Hoewel het seizoen netjes is afgemaakt heeft dit wel geleid tot nog grotere uitdagingen voor het nieuwe seizoen en hebben we helaas veel jeugd zien vertrekken.
– Er is tumult geweest over de veiligheid van het kunstgras, zowel landelijk alsook bij onze club. Het kunstgras is vanuit de KNVB en de overheid getest en veilig bevonden en het bestuur heeft het standpunt van de KNVB gevolgd.
– We hebben de VOG met succes ingevoerd voor onze vrijwilligers.
– We hebben enkele klus en schoonmaakdagen gehad. Er is veel gedaan en bereikt. De hulp vanuit de leden is echter beperkt en we zoeken naar betere oplossingen
– Er is goed contact geweest met VV Oosthuizen en gekeken naar manieren om van elkaar te leren. Vooralsnog zonder vervolg.
– Veel dank aan deze heren en alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar weer hebben ingezet voor onze vereniging.

4. Notulen vergadering 2016
Notulen Aangenomen

5a. Financieel jaarverslag
Een kleine winst gemaakt voor dit seizoen, maar hierin is de huur van het veld nog niet betaald voor dit jaar, als dit bedrag betaald zou worden zou een verlies genomen moeten worden. Voor komend seizoen is dit bedrag gereserveerd.
Dit verlies is ontstaan doordat afgelopen seizoen ons 1e elftal uit de competitie genomen is, waardoor onze kantineomzet is afgenomen afgelopen seizoen.
Voor dit seizoen hebben we een nieuw eerste elftal en de kantineomzet loopt goed in lijn met de begroting zoals we deze hebben opgesteld.

5b Begroting 2016-2017
De begroting ligt ter inzage, er worden geen vragen over de begroting gesteld.

5c Voorstel contributie verhoging
Voorstel voor het verhogen van de contributie met 10 euro voor aankomend seizoen is aangenomen, vergeleken met omliggende verengingen van de gem. Edam-Volendam en Purmerend zijn wij de goedkoopste. En door het teruglopende ledenaantal is dit noodzakelijk voor het maken van een sluitende begroting.

6a. Verslag kascommissie
De kascommissie heeft geen onregelmatigheden gevonden en verleend het bestuur decharge.

6b. Samenstelling nieuwe kascommissie
Brigitta van de Wal, het 2e lid wordt gezocht onder de leden

7. Samenstelling bestuur
Robert de Bruin en Jan Zijp stoppen als bestuursleden. Brigitta vd Wal treed af als Notuliste
Tidde Koster (Jeugdcommisie) en Harry Tiepel (algemene zaken) zijn bereid gevonden om toe te treden tot bestuur.
De algemene ledenvergadering gaat akkoord met deze wijziging.

8. Ledenraad
De ledenraad is afwezig. Huidige ledenraad John Versluys en Ep Blakborn zijn geen lid meer, dus die treden af. Nieuwe ledenraad bestaat uit Jan Zijp en Jacob-Jan Zijp

9. Rondvraag
Geen vragen

10. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezige voor hun actieve deelname aan de vergadering.